De oudervereniging en activiteitencommissie

De oudervereniging is een vereniging namens alle ouders van de kinderen op school.

Eén van de taken van de vereniging is het innen en beheren van de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Met deze middelen worden extra activiteiten en andere zaken betaald en geregeld die niet vallen onder de standaard bekostiging van het onderwijs. Het bestuur van de vereniging heeft zich ten doel gesteld meer naar buiten te treden en zorgt ervoor dat de middelen zoveel mogelijk rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen.

Wat doet de oudervereniging?
De vereniging int de ouderbijdrage en de lidmaatschapsgelden. Deze worden ingezet voor de volgende zaken en activiteiten:

  • bekostigen van de verjaardagskalender, schoolreisjes, verblijf tijdens het kamp en de musical voor groep 8;
  • bekostigen van activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie zoals Sinterklaas, kerst, schoolreisje, carnaval, Pasen en Dorenhagendag;
  • organiseren van thema avonden, afgestemd op de behoefte van onze leden;
  • organiseert en beheert de oudervereniging in overleg met de directie de tussenschoolse opvang.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar vastgesteld op € 40,- per kind.
Wij vertrouwen erop dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage voldoet, waarmee we kunnen blijven zorgen dat alle kinderen aan de activiteiten mee kunnen doen.
Lidmaatschap
De oudervereniging heeft leden en wij nodigen u van harte uit om lid te worden van onze vereniging. Als lid verkrijg je stemrecht en kun je meepraten over de besteding van de gelden en meedenken over nieuwe activiteiten. Het lidmaatschapsgeld is voor komend schooljaar vastgesteld op € 2,50 per gezin. Wij rekenen op veel leden en hopen op uw inbreng. Het lidmaatschap blijft vanzelfsprekend vrijwillig. In het begin van het schooljaar ontvangt u een machtigingsformulier waarop u kunt aangeven of u lid wilt worden.

Algemene ledenvergadering
Jaarlijks (in oktober/november) wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarin aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven van het afgelopen schooljaar. Ook worden nieuwe initiatieven kenbaar gemaakt en de bijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Deze algemene ledenvergadering is ook toegankelijk voor niet-leden, maar zij hebben geen stemrecht.
Voor meer informatie over de oudervereniging kunt u terecht bij:

Bart de Vries,                            Voorzitter
Dianne Gijsbers,                      Penningmeester
Martijn van Nunen                  Secretaris
Susanne de Klerk                     Algemeen lid
Hans van de Velden                Algemeen lid
Email:    ovdedorenhagen@gmail.com

 

Hieronder vindt u de nodige documenten en verslagen

Activiteitencommissie, Klassenouders

Op school is een groep (klassen)ouders  actief bij de uitvoering van diverse activiteiten in de school. De jus van het onderwijs!
De activiteitencommissie bestaat uit klassenouders onder voorzitterschap van Maartje Hendriks en Nicole Dusée.

   

Fotocommissie:

fotocommissie@live.nl

 

 

Miriam Lambrecht,
Diana v Velthoven

Leonie Niekel 

 

   

Klachtencommissie

klachtencommissiedh@skozok.nl

Femke Huijbregts
Andrea Teeuwisse
Janneke Kieboom