Schoolraad / Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële, bij de wet ingestelde, orgaan dat invloed uit kan oefenen op het beleid van de school.  Binnen onze school hebben we de MR uitgebreid tot schoolraad (SR). Dit betekent dat er meer ouders meedenken en meepraten over de ontwikkelingen op school. In de SR zijn personeel en ouders vertegenwoordigd.

De SR behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en teamleden. Het heeft instemming- of adviesrecht in bepaalde beslissingen die de school betreffen.
De drie belangrijkste aandachtsgebieden van de SR zijn onderwijsbeleid, kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. De SR wil graag de verbinding maken tussen ouders en teamleden.

De Dorenhagen valt bestuurlijk onder de stichting SKOzoK, een overkoepelende organisatie waaronder 30 basisscholen vallen.
In geval van bovenschoolse onderwerpen worden beslissingen over de gang van zaken op school genomen door SKOzoK. De beslissingen van SKOzoK worden gevolgd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin ouders en leerkrachten van SKOzoK -scholen zitting hebben.
Als het onderwerpen betreft die specifiek voor de Dorenhagen zijn, dan worden deze door de directie van school genomen. De beslissingen van de directie van de Dorenhagen worden direct door de SR gevolgd.
Onze SR vergadert ongeveer 6-8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders en teamleden. De SR stelt de ouders/verzorgers op de hoogte van haar activiteiten via informatie in de nieuwsbrief en via notulen op de website.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens het team: Namens de ouders:

Anneke Habraken
Stefanie Tielens
 

 

Sandra van Rooij

Kim van der Velden

Cindy van den Dungen
Mijke Verhoeven

De MR is bereikbaar via mail: mrdedorenhagen@skozok.nl