Klachtenregelingen

Klachten/Klankbordgroep

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders.
Ouders zijn altijd welkom bij de leerkrachten om dergelijke zaken te bespreken en samen zal dan naar een goede oplossing gezocht worden. Ons streven is dat elke leerkracht iedere ouder altijd serieus neemt en goed naar hen luistert om samen naar de beste oplossing te zoeken.

Als dit niet naar wens verloopt, is het mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de leerlingen of andere zaken, naar de afdelingsleider te stappen. De afdelingsleider gaat samen met ouders, de leerkracht en eventueel andere betrokkenen verkennen op welke wijze het best met de klacht kan worden omgegaan.  

Leidt dit ook niet tot een oplossing, of zijn ouders niet tevreden over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ouders de zaak bespreken met contactpersonen inzake klachten op onze school. Deze zijn door het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van leerlingen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. 

De contactpersonen inzake klachten op onze school zijn:

  • Janneke Kieboom (leerkracht), 06-14633743
  • Andrea Teeuwisse (ouder, moeder van David, Iris en Eva Hoekstra ) , 06-13577890
  • Femke Huijbregts (ouder, moeder van Maud en Tess van de Ven ).  06-49926111

Zij zijn bereikbaar via mail: klachtencommissieDH@skozok.nl

Elke ouder, elk kind en leerkracht kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. De contactpersoon inzake klachten gaat met u verkennen op welke wijze er het best met uw klacht omgegaan kan worden.

Wanneer dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK. Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.

Het is mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de klachten/klankbordgroep of de externe vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie.

De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig, te verkrijgen bij de directie en bij de contactpersonen inzake klachten en terug te vinden op de website van Skozok, www.skozok.nl(onder het kopje ouders).

Samengevat:

  • Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2.
  • Overleg met de afdelingsleider/ centrumdirecteur. Bij onvoldoende resultaat naar 3.
  • Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4.
  • Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK. Bij onvoldoende resultaat naar 5.
  • Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO.

 

De externe vertrouwenspersoon:

Met ingang van 1 september 2015 is mevrouw Astrid Kraag gestart als externe vertrouwenspersoon voor onze stichting.

Afhankelijk van het tijdstip waarop de klacht via de mail bij Astrid binnenkomt, neemt zij nog diezelfde dag, of anders uiterlijk binnen 24 uur, contact op met betrokkenen. 

Astrid is te bereiken via:

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunnen ouders/ verzorgers terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen), signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.

De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig, te verkrijgen bij de directie en bij de contactpersonen inzake klachten en terug te vinden in de schoolgids en verder op de website van Skozok, www.skozok.nl (onder het kopje ouders).

Onafhankelijke klachtencommissie:

Secretariaat klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie KBO,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.                  
070-3568114